Zásady ochrany súkromia

Pre spoločnosť OneStudyTeam je súkromie prioritou.

Tieto zásady ochrany súkromia opisujú, ako spoločnosť Reify Health, Inc. („OneStudyTeam“) a jej dcérske spoločnosti (spoločne označované ako „my“, „nám“, „naše“ alebo „OneStudyTeam“) zbierajú, používajú, zdieľajú a zabezpečujú ochranné údaje v rámci internetovej stránky OneStudyTeam na https://www.OneStudyTeam.com („webová lokalita“) alebo platformy StudyTeam a akýchkoľvek súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom OneStudyTeam (spoločne „služby“).

Služby sú primárne navrhnuté tak, aby ich využívali organizácie, napríklad zadávatelia klinických skúšaní a pracoviská klinických skúšaní, vrátane ich oprávnených zástupcov („zákazníci“). V prípade konfliktu medzi týmito zásadami ochrany súkromia a podmienkami akejkoľvek písomnej dohody (písomných dohôd) medzi spoločnosťou OneStudyTeam (Reify Health Inc.) a zákazníkom budú v rámci rozsahu konfliktu platiť podmienky danej dohody (dohôd).

1. Úloha spoločnosti OneStudyTeam

Úloha spoločnosti OneStudyTeam, pokiaľ ide o osobné údaje, závisí od viacerých faktorov, vrátane dohôd zákazníkov so spoločnosťou OneStudyTeam. V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú úlohy spoločnosti OneStudyTeam pri spracovaní údajov v rámci rôznych scenárov, v ktorých spoločnosť OneStudyTeam interaguje s osobnými údajmi našich zákazníkov alebo pacientov.

Opis osobných údajov

Úloha spoločnosti OneStudyTeam

Údaje, ktoré prostredníctvom služieb poskytuje zákazník.

Spracovateľ údajov

Prístupové práva používateľov, analýza používateľov (vrátane údajov zhromažďovaných prostredníctvom súborov cookie).

Prevádzkovateľ

Údaje, ktoré poskytuje dotknutá osoba alebo jej zástupca spoločnosti OneStudyTeam alebo prostredníctvom služieb.

Prevádzkovateľ

2. Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou OneStudyTeam

Spoločnosť OneStudyTeam ako prevádzkovateľ. Keď spoločnosť OneStudyTeam vystupuje ako prevádzkovateľ, osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej lokality, aplikácie StudyTeam, prostredníctvom našich interakcií s vami alebo prostredníctvom iných legálne povolených kanálov (s vaším súhlasom tam, kde sa to vyžaduje). Tieto údaje napríklad zahŕňajú prihlasovacie údaje používané na prístup k službám, kontaktné informácie používateľa a analýzy asociované so zadanými údajmi alebo krokmi podniknutými pri interagovaní s webovou lokalitou alebo službami.

Používanie súborov cookie spoločnosťou OneStudyTeam. Spoločnosť OneStudyTeam môže automaticky zhromažďovať informácie, ktoré prehliadač odošle, keď navštívite našu webovú lokalitu alebo využijete naše služby. (Mechanizmy, ktoré používame na zhromažďovanie týchto informácii, sa v týchto zásadách označujú ako „automatické nástroje na zhromažďovanie údajov“). Automatické nástroje na zhromažďovanie údajov, ktoré môžeme používať, napríklad zahŕňajú: súbory cookie, pixelové tagy, techniky na sledovanie návštevníkov webovej lokality (web beacons) a vložené webové linky. Tieto automatické nástroje na zhromažďovanie údajov zhromažďujú určité štandardné informácie, napríklad vašu internetovú protokolovú („IP“) adresu, typ prehliadača, operačný systém, údaje cookie, prístupové časy, vlákno používateľ-agent a správanie klik-stream. OneStudyTeam využíva tieto informácie na sledovanie používania našej webovej lokality a služieb a na pochopenie, ako našim používateľom poskytovať lepšie služby.

Ak chcete, aby spoločnosť OneStudyTeam nevyužívala automatické nástroje na zhromažďovanie údajov, keď interagujete s našou webovou lokalitou alebo službami, po príslušnej výzve môžete odmietnuť poskytnúť svoj súhlas, alebo ho môžete kedykoľvek aktualizovať alebo odvolať použitím odkazu v úvode našich zásad používania súborov cookie (Cookie Policy).

Ďalšie informácie týkajúce sa nášho používania automatických nástrojov na zhromažďovanie údajov si pozrite v našich zásadách používania súborov cookie (Cookie Policy).

Spoločnosť OneStudyTeam ako spracovateľ údajov. Keď spoločnosť OneStudyTeam vystupuje ako spracovateľ údajov, spracúvame osobné údaje, ktoré nám zákazníci poskytli prostredníctvom služieb, aby sme im tieto služby mohli poskytovať. Do tejto kategórie patria informácie o fyzických osobách, ktoré sú kandidátmi na účasť alebo účastníkmi klinických skúšaní. Keď spoločnosť OneStudyTeam vystupuje ako spracovateľ údajov, dodržiavame naše zmluvné záväzky voči našim zákazníkom, ako aj podmienky týchto zásad ochrany súkromia.

3. Používanie osobných údajov

Spoločnosť OneStudyTeam nespracúva osobné údaje mimo platnej zákonnej bázy. V nasledujúcej časti uvádzame detailnejšie informácie o tom, ako a prečo môžeme spracúvať osobné údaje:

Na uľahčenie používania našich služieb. V súlade s našimi dohodami so zákazníkmi môže spoločnosť OneStudyTeam používať osobné údaje na komunikáciu so zákazníkmi (vrátane zákazníckych používateľov) o používateľských účtoch, odpovedať na otázky zákazníkov, plniť pokyny zákazníkov a poskytovať služby. Spoločnosť OneStudyTeam môže napríklad používať osobné údaje na zasielanie nevyhnutných aktualizácií a upozornení zákazníckym používateľom, aby sa zaistila bezpečnosť a predišlo podvodnému konaniu.

Na prevádzku, zabezpečovanie a zlepšovanie našich služieb. Spoločnosť OneStudyTeam môže používať osobné údaje na prevádzku, zabezpečovanie a zlepšovanie našich služieb. Spoločnosť OneStudyTeam môže agregovať údaje na obchodné alebo výskumné účely, napríklad na zisťovanie trendov v odvetví, analyzovanie súkromných a bezpečnostných vzorcov, manažment interných záznamov a interné hlásenia, uskutočňovanie štatistických analýz a sledovanie dodržiavania našich dohôd so zákazníkmi.

Na marketingové a propagačné účely. Spoločnosť OneStudyTeam môže používať osobné údaje, v prípade potreby po predchádzajúcom súhlase, na komunikáciu relevantného marketingového a propagačného obsahu. Ak už od nás tieto informácie nechcete dostávať, môžete aktualizovať svoje preferencie použitím odkazu, ktorý sa nachádza v spodnej časti e-mailových komunikácií, ktoré dostávate, alebo sa môžete obrátiť na privacyofficer@onestudyteam.com.

Na účely náboru a najímania. Detailnejšie informácie o náborových a najímacích aktivitách spoločnosti OneStudyTeam v súvislosti s vašimi osobnými údajmi sú uvedené v stanovisku spoločnosti OneStudyTeam k ochrane súkromia kandidátov (OneStudyTeam Candidate Privacy Statement).

Na dodržiavanie zákona. Spoločnosť OneStudyTeam môže osobné údaje používať v súlade s požiadavkami platných zákonov.

4. Zdieľanie osobných údajov

Spoločnosť OneStudyTeam vyžaduje, aby všetci ďalší sprostredkovatelia tretích strán spĺňali štandardy OneStudyTeam na ochranu súkromia a bezpečnosti, čo zahŕňa uzavretie písomných dohôd na zaručenie dôvernosti, bezpečnosti a integrity osobných údajov. Spoločnosť OneStudyTeam prijme opatrenia na zosúladenie následných prenosov osobných údajov v s podmienkami, ktoré zodpovedajú týmto zásadám ochrany súkromia.

Spoločnosť OneStudyTeam môže zdieľať osobné údaje s tretími stranami na účely poskytovania služieb, napríklad na uľahčenie komunikácie s našimi zákazníkmi, sledovanie bezpečnosti našej aplikácie a poskytovanie cloudovej počítačovej infraštruktúry. Aktuálny zoznam týchto ďalších sprostredkovateľov môžete nájsť na https://www.studyteamapp.com/Subprocessors.html.

Spoločnosť OneStudyTeam využíva na komunikáciu marketingového a propagačného obsahu aj tretie strany. Okrem toho môže spoločnosť OneStudyTeam zverejniť osobné údaje v rozsahu potrebnom na dodržanie zákona vrátane odpovede na zákonnú žiadosť orgánov verejnej moci, napríklad na splnenie požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva.

5. Medzinárodné prenosy údajov

Hoci spoločnosť OneStudyTeam sídli v Spojených štátoch amerických, operácie vykonávame globálne. Naše služby podporujú regionálne dátové centrá na celom svete, vrátane centier v Európskej únii, Japonsku a Spojených štátoch amerických.

Osobné údaje sa môžu prenášať z krajiny pôvodu do jedného z regionálnych dátových centier, ktoré používa spoločnosť OneStudyTeam. V takých prípadoch spoločnosť OneStudyTeam príjme nevyhnutné opatrenia, aby boli prenesené osobné údaje adekvátne chránené v súlade s požiadavkami zákonov na ochranu súkromia. Ak je to vhodné, spoločnosť OneStudyTeam vyžaduje od tretích strán, aby podpísali dohody o medzinárodnom prenose údajov na uľahčenie týchto prenosov. Spoločnosť OneStudyTeam dodržiava zákony, ktorými sa riadi prenos osobných údajov medzi krajinami, aby pomohla zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov.

Štít na ochranu osobných údajov Hoci spoločnosť OneStudyTeam uznáva, že rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA už nie sú platnými mechanizmami na prenos osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zo Švajčiarska, ministerstvo obchodu USA ustanovilo, že bude pokračovať vo vykonávaní programu štítu na ochranu osobných údajov, a že účastníci nie sú zbavení svojich povinností vyplývajúcich zo štítu na ochranu osobných údajov. Spoločnosť OneStudyTeam bude preto pokračovať v dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo štítu na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť OneStudyTeam dodržiava rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA podľa definície ministerstva obchodu USA vo vzťahu ku zhromažďovaniu, používaniu a uchovávaniu osobných údajov prenesených z Európskej únie a zo Švajčiarska do Spojených štátov amerických. Spoločnosť OneStudyTeam získala od ministerstva obchodu USA certifikát o dodržiavaní princípov štítu na ochranu osobných údajov. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi podmienkami týchto zásad na ochranu súkromia a princípmi štítu na ochranu osobných údajov platia princípy štítu na ochranu osobných údajov. Spoločnosť OneStudyTeam podlieha vyšetrovacím a vymáhacím právomociam federálneho obchodného výboru USA.

V súlade so štítom na ochranu osobných údajov a týmito zásadami ochrany súkromia môže spoločnosť OneStudyTeam prenášať osobné údaje tretím stranám cez národné hranice. V rozsahu vyžadovanom podľa štítu na ochranu osobných údajov je spoločnosť OneStudyTeam právne zodpovedná za situáciu, keď ak tretia strana, ktorú zaangažovala spoločnosť OneStudyTeam do spracúvania osobných údajov v mene spoločnosti OneStudyTeam, spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý nie je v súlade s princípmi štítu na ochranu osobných údajov, pokiaľ spoločnosť OneStudyTeam nepreukáže, že nie je zodpovedná za záležitosť, ktorá spôsobila ujmu.

Za určitých okolností si môžete zvoliť záväzné rozhodcovské konanie v rámci výboru pre štít na ochranu osobných údajov na rozhodnutie o svojej sťažnosti. Detailnejšie informácie o záväznom rozhodcovskom konaní v rámci výboru pre štít na ochranu osobných údajov, programe štítu na ochranu osobných údajov alebo našom certifikáte sa nachádzajú na https://www.privacyshield.gov/ (upozorňujeme, že certifikát pre spoločnosť OneStudyTeam je založený pod úradným názvom našej spoločnosti Reify Health, Inc.)

Radi by sme poznamenali, že spoločnosť OneStudyTeam chráni všetky cezhraničné prenosy osobných údajov v súlade s aktuálnymi zákonnými požiadavkami vrátane, podľa potreby, používania štandardných zmluvných klauzúl schválených Európskou komisiou.

6. Individuálne práva k osobným údajom

Zásady ochrany súkromia OneStudyTeam sú navrhnuté tak, aby spĺňali alebo prevyšovali globálne zákony na ochranu súkromia. V súvislosti s osobnými údajmi, vo vzťahu ku ktorým OneStudyTeam koná ako prevádzkovateľ, vyzývame fyzické osoby k tomu, aby uplatňovali svoje práva stanovené platnými zákonmi na ochranu údajov. Tieto práva môžu zahŕňať:

 • Právo na prístup. Fyzické osoby môžu mať právo požadovať vyhlásenie, či spracúvame ich osobné údaje. Fyzické osoby môžu mať právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo získať kópie svojich osobných údajov.
 • Právo na opravu. Fyzické osoby môžu mať právo na zmenu alebo opravu svojich osobných údajov, ak to dovoľuje zákon.
 • Právo na vymazanie. Fyzické osoby môžu mať právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak to dovoľuje zákon.
 • Právo na obmedzenie spracúvania. Fyzické osoby môžu mať právo požadovať obmedzenie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov spoločnosťou Reify, ak to dovoľuje zákon.
 • Právo na odvolanie súhlasu. Keď je spracúvanie spoločnosťou Reify založené na súhlase, fyzické osoby majú právo odvolať svoj súhlas s našim ďalším spracúvaním svojich osobných údajov, ak to dovoľuje zákon.
 • Právo na prenosnosť údajov. Fyzické soby môžu mať za určitých okolností právo dostať svoje osobné údaje v štrukturovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte, a na prenos týchto údajov inej organizácii.
 • Právo namietať. Keď je spracúvanie spoločnosťou OneStudyTeam založené na súhlase, fyzické osoby majú právo odvolať svoj súhlas s našim ďalším spracúvaním svojich osobných údajov, ak to dovoľuje zákon.
 • Práva súvisiace s automatickým rozhodovaním a profilovaním. Fyzické osoby majú právo namietať, že podliehajú rozhodovaniu, ktoré je založené výlučne na automatickom spracúvaní a profilovaní, ktoré má na nich zákonný alebo významný vplyv.
 • Právo podať sťažnosť. Fyzické osoby majú vždy právo podávať sťažnosti súvisiace so spracúvaním ich osobných údajov relevantnému dozornému orgánu na ochranu údajov.

Ak si chcete uplatniť tieto práva, alebo ak chcete získať ďalšie informácie alebo potrebujete podrobnejšie vysvetlenie, pošlite nám e-mail na privacyofficer@onestudyteam.com

7. Ochrana súkromia detí

Naša webová lokalita a služby nie sú určené pre deti a vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí vo veku menej ako 16 rokov. Prostredníctvom našej webovej lokality alebo služieb nevyzývame deti vo veku menej ako 16 rokov k sprístupneniu, používaniu a uvádzaniu svojich osobných údajov. V jurisdikciách, kde je vek definovaný inak, bude OneStudyTeam postupovať v súlade so zákonmi danej jurisdikcie.

Ak nám dieťa poskytlo osobné údaje, jeho rodič alebo zákonný zástupca nás môže kontaktovať na privacyofficer@onestudyteam.com, pričom v predmete správy uvedie „Request for Child Information Removal“ („Žiadosť o odstránenie informácií o dieťati“). Po overení odstránime osobné údaje dieťaťa z našich databáz.

8. Zásady ochrany súkromia tretích strán

Po presmerovaní z našej webovej lokality alebo služieb platia tie zásady ochrany súkromia, ktoré sa vzťahujú na stránku (stránky), na ktoré sa presmerujete. Tieto zásady ochrany súkromia platia výlučne pre vaše interakcie s našou webovou lokalitou a službami a pre zhromažďovanie informácií prostredníctvom našej webovej lokality a služieb.

9. Uchovávanie údajov

Spoločnosť OneStudyTeam si ponecháva osobné údaje výlučne počas obdobia nevyhnutného na naplnenie účelu, na ktorý sa zhromažďovali, vrátane, ako je opísané v týchto zásadách ochrany súkromia, dohodách so zákazníkmi alebo v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona.

10. Bezpečnostné záruky

Prijímame rozumné preventívne opatrenia a dodržiavame štandardné postupy v odvetví, aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, ich nezákonnému používaniu alebo zverejňovaniu. Hoci na ochranu vašich osobných údajov sme zaviedli primerané bezpečnostné záruky a priebežne kontrolujeme bezpečnosť našej webovej lokality a služieb a snažíme sa ich zlepšovať, nemôžeme zaručiť, že k informáciám poskytovaným alebo zhromažďovaným prostredníctvom našej webovej lokality alebo služieb nezíska neautorizovaný prístup tretia strana.

Ak máte akékoľvek otázky o bezpečnosti osobných údajov, kontaktujte nás na support@onestudyteam.com.

11. Zmeny týchto zásad

Spoločnosť OneStudyTeam môže z času na čas modifikovať tieto zásady ochrany súkromia bez predchádzajúceho upozornenia prostredníctvom zverejnenia novej verzie zásad ochrany súkromia na našej webovej lokalite alebo v našich službách. Akékoľvek zmeny zásad ochrany súkromia vstúpia do platnosti hneď po zverejnení. Vyzývame vás k pravidelnej kontrole týchto zásad ochrany súkromia, aby ste boli informovaný o ochrane osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. Skontrolujte si dátum poslednej aktualizácie týchto zásad ochrany súkromia, aby ste zistili, či v nich došlo k zmenám.

12. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, komentáre alebo požiadavky týkajúce sa týchto zásad ochrany súkromia, obráťte sa priamo na zodpovednú osobu spoločnosti OneStudyTeam pre ochranu súkromia:

Reify Health, Inc.
Do rúk: Osoba zodpovedná za ochranu súkromia, OneStudyTeam
33 Arch Street
17th Floor
Boston, MA
02110
USA

Email: privacyofficer@onestudyteam.com

Bezplatné telefónne číslo (USA a Kanada): 855-222-4892

Ak sa nachádzate v EÚ, kontaktujte zástupcu spoločnosti OneStudyTeam pre ochranu osobných údajov v EÚ:

Guidehouse Germany GmbH            
Do rúk: Enno Behrendt            
Albrechtstraße 10c
10117 Berlin Germany

Email: dpr@onestudyteam.com

Ak sa nachádzate v Spojenom kráľovstve, kontaktujte zástupcu spoločnosti OneStudyTeam pre ochranu osobných údajov v Spojenom kráľovstve:

Guidehouse Europe Limited            
Do rúk: Antonio Losa            
1 Angel Court
London EC2R 7HJ            
Spojené kráľovstvo

Email: dpr@onestudyteam.com

Ak máte nevyriešený problém s ochranou súkromia alebo používaním údajov, ktorý sme nevyriešili k vašej spokojnosti, obráťte sa na tretiu stranu, ktorá pre nás zabezpečuje urovnávanie sporov, kliknutím sem.

Ak ste fyzická osoba s pobytom v EÚ alebo vo Švajčiarsku a máte otvorenú sťažnosť, o ktorej sa ešte nerozhodlo, spoločnosť OneStudyTeam sa zaväzuje poskytnúť mechanizmus z nezávislého zdroja a spolupracovať s orgánmi EÚ na ochranu osobných údajov (DPA) a švajčiarskym federálnym komisárom pre ochranu údajov a informácie (FDPIC) a dodržať odporúčanie dané takýmito orgánmi, pokiaľ ide o údaje ľudských zdrojov prenesené z EÚ a Švajčiarska v kontexte zamestnaneckého vzťahu.

13. Lokálne dodatky

(a) Australia

Táto časť platí len pre fyzické osoby s pobytom v Austrálii. Na účely tejto časti má výraz „osobné informácie“ význam uvedený v zákone o ochrane súkromia z roku 1988. Máte právo na opravu svojich osobných informácií, ak sú nepresné, neaktuálne, neúplné, irelevantné alebo zavádzajúce. Máte tiež právo požadovať prístup k svojim osobným informáciám a právo získať kópie svojich osobných informácií vo vami zvolenej forme a formáte, ak sú primerané. Vzhľadom na globálnu povahu operácií spoločnosti OneStudyTeam môže spoločnosť OneStudyTeam prenášať osobné informácie, ktoré pochádzajú z Austrálie, na miesto mimo Austrálie. Ak potrebujete detailnejšie informácie o prenosoch údajov na uplatnenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv, doplňujúce informácie alebo podrobnejšie vysvetlenie, pošlite nám e-mail na privacyofficer@onestudyteam.com.

Ak potrebujete informácie o podávaní sťažností týkajúcich sa ochrany súkromia, kliknite sem.

(b) Kalifornia

Táto časť platí len pre fyzické osoby s pobytom v Kalifornii, USA. Na účely tejto časti má výraz „osobné informácie“ význam uvedený v kalifornskom zákone o ochrane súkromia spotrebiteľov („CCPA“), modifikovanom kalifornským zákonom o právach na ochranu súkromia („CPRA“) (ktoré sa spoločne označujú ako „kalifornské pravidlá na ochranu súkromia“).

Na účely opísané v týchto zásadách ochrany súkromia môže spoločnosť OneStudyTeam spracúvať nasledujúce kategórie osobných informácií, ktoré sú uvedené v kalifornských pravidlách na ochranu súkromia:

 • Identifikátory
 • Informácie o internetových aktivitách alebo aktivitách v iných elektronických sieťach
 • Geolokačné údaje
 • Profesionálne informácie

Ako fyzická osoba s pobytom v Kalifornii máte právo poznať svoje osobné informácie, mať k nim prístup a právo na ich výmaz. Okrem toho máte právo vylúčiť možnosť predaja svojich osobných informácií a právo nebyť diskriminovaný pri uplatňovaní práva garantovaného kalifornskými pravidlami na ochranu súkromia.

Spoločnosť OneStudyTeam nepredáva osobné informácie a na požiadavky týkajúce sa práva na ochranu súkromia reaguje bez rozdielov.

Spoločnosť OneStudyTeam máte právo požiadať, a do 30 dní od prijatia vašej žiadosti dostať nasledujúce informácie: (a) kategórie osobných informácií sprístupnené tretím stranám v priebehu minulého roka; (b) názvy a adresy tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné informácie; a (c) ak sa povaha podnikania tretej strany nedá rozumne určiť z názvu tretej strany, príklady jej produktov a služieb. Máte právo požadovať informácie týkajúce sa akýchkoľvek tretích strán, s ktorými sme zdieľali vaše osobné informácie na účely priameho marketingu v priebehu uplynulých 12 mesiacov.

Ak si chcete uplatniť svoje práva podľa kalifornských pravidiel na ochranu súkromia alebo získať ďalšie informácie a podrobnejšie vysvetlenie, pošlite nám e-mail na privacyofficer@onestudyteam.com.


Posledná aktualizácia: 21. marec 2023